Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Gladys Duit, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 73737585 levert diensten op het gebied van begeleiding, coaching en massages.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Gladys Duit heeft verstrekt. Alsmede de persoon aan wie door Gladys Duit advies en begeleiding wordt verleend, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Gladys Duit zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Gladys Duit.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Gladys Duit haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Gladys Duit op het gebied van begeleiding, coaching en massages.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Gladys Duit behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3: Opdrachtverlening

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4: Inspanningsverplichting

Gladys Duit zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Gladys Duit niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 5: Tarieven, kosten en prijzen

De door Gladys Duit opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Gladys Duit te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 6: Facturering en betalingsvoorwaarden

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Gladys Duit of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Gladys Duit te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Gladys Duit. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Gladys Duit gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Gladys Duit is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Gladys Duit geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is Gladys Duit nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Gladys Duit rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 4)

Artikel 8: Geheimhouding

Gladys Duit is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Gladys Duit houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 9: Bijzondere Bepalingen

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Opgemaakt op 13 september 2019 te Schagen.

[email protected]/www.gladysduit.nl

kvk: 73737585